Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding
In het kader van de rekenkamer-onderzoeken heeft deRekenkamer in oktober 2021 onderzoek gedaan naar de Verbonden Partijen. De Rekenkamer had de volgende inzichten:

  • Bestuurder is op (te) grote afstand van de gemeenschappelijke regeling (verbonden partij);
  • Bestuurders ervaren belangentegenstellingen;
  • Voor burgers is de overheid, door de gemeenschappelijke regelingen, "uit het zicht";
  • Informatiestromen en kritische prestatie-indicatoren zijn niet optimaal. 

Ook de gewijzigde Wet Gemeenschappelijk Regelingen is december 2021 aangenomen. Die wijziging is gericht op de versterking van de positie van de gemeenteraden en op het vergroten van de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen en de daar genomen besluiten. In het kader van de P&C-cyclus zijn daardoor ook de uiterste termijnen gewijzigd van de bestuurlijke stukken. Ons beleid voor Verbonden Partijen is vastgelegd in de Nota 'Sturen op regionale samenwerking' (2017). Actualisatie van de nota is noodzakelijk geworden.

Voortgang sturing en beheersing verbonden partijen
De Nota Sturen op regionale samenwerking bevatte tien verbeterpunten. Het merendeel daarvan was al  gerealiseerd. De sturing op verbonden partijen bleef echter constant een punt van aandacht. Eerder gaf het college al aan dat het kritisch, maar niet onnodig negatief, wilde kijken naar de beleidskeuzes die verbonden partijen maken en naar hun bedrijfsvoering in brede zin. Om hierop te kunnen sturen moesten bestuurders, ambtelijk accounthouders en bedrijfsvoeringsadviseurs zich bewust zijn van hun rol en van het belang dat zij te dienen hadden.

Daarom werd al in 2020 de aanzet gegeven voor een training accountmanagement voor alle accounthouders van verbonden partijen, maar ook van de Regionale Backoffice Lekstroom, het Sociaal Team en andere grote subsidiepartners. Echter, als gevolg van corona, het thuiswerken en de werkdruk heeft nog geen verdere invulling plaatsgevonden in 2021. Hierdoor is ook een meer systematische aanpak van sturing en beheersing van relevante en vroegtijdige informatie voor raad en college niet opgepakt. Wel wordt het dashboard verbonden partijen 4-wekelijks geagendeerd in het college en biedt dit inzicht in de ontwikkelingen bij de verbonden partijen en de eventuele risico’s. Op basis van het overzicht ontstaat een totaalbeeld dat, indien noodzakelijk, gedeeld kan worden met de raad.

Opbouw paragraaf
In deze paragraaf van de jaarstukken geven we een integrale beschouwing op de gerealiseerde voornemens en ontwikkelingen van onze verbonden partijen in 2021. Deze zijn ingedeeld naar drie verschillende samenwerkingsvormen (gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en overige samenwerkingsvormen).

Speciale aandacht gaat uit naar de mate waarin een verbonden partij bijdraagt aan het realiseren van het lokaal belang van Houten. We beogen hiermee de raad te kunnen laten beoordelen in hoeverre onze lokale doelstellingen via de verbonden partijen gerealiseerd zijn.
We geven per verbonden partij inzicht over:

  • de visie op iedere verbonden partijen gerelateerd aan de doelstellingen van de gemeente Houten;
  • het bestuurlijk en financieel belang;
  • de realisatie van haar beleidsvoornemens 2021;
  • de risico’s
Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45