JAARVERSLAG

BBV Indicatoren

Verplichte BBV indicatoren

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft een uniforme basisset beleidsindicatoren voor om (tenminste) op te nemen in begroting en jaarverslag. Deze set van 29 effectindicatoren behandelt een breed spectrum van onderwerpen, van misdrijven en afval tot bijstandsuitkeringen en nieuwbouwwoningen. De betreffende indicatoren zijn voor een deel verwerkt in de verschillende programmateksten en enkele paragrafen van deze begroting en zijn herkenbaar door de toevoeging ‘(BBV)’achter een betreffende indicator. 18 indicatoren zijn echter opgenomen in voorliggende bijlage. Dit laatste is gebeurd op basis van inhoudelijke argumenten. Bijvoorbeeld omdat andere indicatoren beter passen in de Houtense programma’s gezien het lopende en voorgenomen beleid en/ of omdat de beschikbaarheid van actuele cijfers van sommige BBV-indicatoren minder goed aansluit op de planning van de Houtense P&C-cyclus. Het totaal aan BBV-indicatoren is met deze bijlage echter compleet zodat hiermee ook wordt voldaan aan de betreffende richtlijn van het BBV.

Samen Leven

Omschrijving

Bron

Realisatie

2019

2020

2021

Demografische druk (de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar) (%) (BBV)

WSJG

69,1%

70,4%

71,5%

Functiemenging (%) (BBV)

Waarstaatjegemeente

54,7%

55,1%

nnb

Niet wekelijkse sporters (%) (BBV)

GGD gezondheidsmonitor

X

X

X

Onderwijs: Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)

Duo

1,6

2,0

nnb

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inwoners) (BBV)

CBS-Monitor

330

350

330

Vestigingen van bedrijven per 1000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (BBV)

Waarstaatjegemeente.nl

154,9

160,2

nnb

Jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp (%) (BBV)

CBS

10,1%

10.1%

9,2%

Onderwijs: Relatief verzuim per 1.000 leerlingen 5-18 jaar (BBV)

Duo

15

nnb

nnb

Netto-arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking (%) (BBV)

CPB

74,0%

73,9%

nnb

Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdbescherming (%) (BBV)

CBS

0,8%

0,8%

0,8%

Jongeren (van 12 jaar tot 23 jaar) jeugdreclassering (%) (BBV)

CBS

0,3%

0,1%

0,1%

Jongeren (12 t/m 21 jarigen) met een delict voor de rechter (%) (BBV)

WSJG

1%

1%

nnb

Werkloze jongeren (%) 16 t/m 22 jaar (BBV)

Verwey Jonker Instituut KIT

1%

2%

nnb

Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners, 18 jaar en ouder (BBV)

CBS-Participatiewet WIL

187,1

234,6

205,8

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar) (BBV)

CBS-participatiewet

97,0

260,4

nnb

Veilige Leefomgeving

Omschrijving

Bron

Realisatie

2019

2020

2021

Verwijzingen Halt: aantal per 1.000 jongeren 12 - 18 jaar (BBV)

Bureau Halt / WSJG

7

9

nnb

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

1,1

1,9

1,2

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners (BBV)

CBS

1,2

1,6

2,1

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45