JAARREKENING

Baten en lasten op taakveld BBV / programma

x 1.000

01.

02.

03.

04.

05.

A

Eindtotaal

Samen Leven

Duurzame leefomgeving

Goede bereikbaarheid

Veilige leefomgeving

Betrokken bij de samenleving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Code

Taakveld

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Lasten

2021 Baten

2021 Saldo

Begroting 2021 na wijziging

Afwijking rekening tov begroting

0.1

Bestuur

0

0

2.637

-1

2.637

-1

2.636

2.664

28

0.10

Mutaties reserves

226

-750

1.476

-3.317

1.734

-1.616

7.464

-6.875

10.900

-12.558

-1.658

-5.717

-4.059

0.2

Burgerzaken

1.537

-626

1.537

-626

911

895

-16

0.4

Ondersteuning organisatie

12.556

-318

12.556

-318

12.238

12.129

-109

0.5

Treasury

25

-31

30

-72

55

-104

-49

-477

-428

0.61

OZB woningen

332

-7.877

332

-7.877

-7.545

-7.520

25

0.62

OZB niet-woningen

301

-5.138

301

-5.138

-4.837

-4.764

73

0.64

Belastingen Overig

0

-176

0

-176

-176

-180

-4

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

0

-68.019

0

-68.019

-68.019

-66.660

1.360

0.8

Overige baten en lasten

0

0

0

0

0

0

594

0

2.503

-2.024

3.097

-2.024

1.073

4.164

3.091

0.9

Vennootschapsbelasting

37

0

37

0

37

30

-7

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

2.654

-50

2.654

-50

2.604

2.572

-32

1.2

Openbare orde en Veiligheid

37

0

327

-2

1.309

-334

26

0

1.698

-335

1.363

1.317

-46

2.1

Verkeer, wegen en water

2.057

-887

4.354

-608

27

-1

6.439

-1.496

4.942

6.606

1.664

2.2

Parkeren

0

-11

0

-11

-11

-16

-5

2.5

Openbaar vervoer

312

-297

312

-297

16

0

-16

3.1

Economische ontwikkeling

180

-335

468

0

648

-335

312

251

-61

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.536

-7.684

7.536

-7.684

-148

-164

-16

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

96

-52

96

-52

43

17

-26

3.4

Economische promotie

0

-206

0

-206

-206

-216

-10

4.1

Openbaar basisonderwijs

122

-55

122

-55

67

78

11

4.2

Onderwijshuisvesting

4.342

-1.826

4.342

-1.826

2.516

2.853

336

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.230

-313

2.230

-313

1.917

1.947

31

5.1

Sportbeleid en activering

1.122

-583

1.122

-583

539

531

-7

5.2

Sportaccommodaties

3.121

-1.294

3.121

-1.294

1.828

2.010

182

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

2.070

-173

48

0

2.118

-173

1.945

2.017

72

5.4

Musea

168

0

168

0

168

177

9

5.5

Cultureel erfgoed

1.096

-645

1.096

-645

450

452

2

5.6

Media

796

0

796

0

796

791

-5

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11

0

3.885

-140

3.896

-140

3.756

3.979

223

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

5.253

-700

3

0

5.255

-700

4.555

5.038

483

6.2

Wijkteams

3.407

0

3.407

0

3.407

3.422

15

6.3

Inkomensregelingen

13.264

-9.747

246

0

26

0

13.535

-9.747

3.788

3.870

81

6.4

Begeleide participatie

591

0

591

0

591

668

77

6.5

Arbeidsparticipatie

1.055

-318

1.055

-318

738

798

60

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.828

-8

3.828

-8

3.820

4.056

236

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

3.261

-336

3.261

-336

2.925

2.882

-43

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

13.598

0

13.598

0

13.598

13.991

393

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

87

0

87

0

87

82

-4

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.428

0

1.428

0

1.428

1.471

43

7.1

Volksgezondheid

2.548

-37

2.548

-37

2.511

2.557

46

7.2

Riolering

3.086

-3.505

3.086

-3.505

-419

-428

-10

7.3

Afval

6.008

-6.601

6.008

-6.601

-592

-432

160

7.4

Milieubeheer

1.967

-27

26

0

1.993

-27

1.966

2.039

72

7.5

Begraafplaatsen

121

-164

121

-164

-44

-47

-3

8.1

Ruimtelijke Ordening

979

-158

979

-158

821

839

19

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

8.102

-8.628

0

-2

8.102

-8.630

-528

0

528

8.3

Wonen en bouwen

2.480

-1.727

2.480

-1.727

752

702

-50

Eindtotaal

62.576

-16.476

40.122

-33.570

6.400

-2.532

4.016

-385

4.844

-627

23.248

-90.707

141.208

-144.296

-3.088

1.272

4.360

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45