Voorwoord

De wereldwijde coronacrisis (als gevolg van COVID-19) had ook in 2021 een grote invloed op het economische en sociaal maatschappelijk leven. Grote aantallen besmettingen leidden tot maatregelen die een behoorlijke impact hadden op de Houtense samenleving. Het jaar werd zelfs afgesloten met een nieuwe lockdown in Nederland. Alles bleef erop gericht om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Als lokale overheid in Houten moesten we steeds daarop anticiperen.

De gevolgen van COVID-19 waren in Houten zichtbaar en voelbaar. Wij zijn trots op de Houtense dynamiek die inwoners, organisaties en bedrijven te weeg hebben gebracht ondanks het feit dat de gebruikelijke activiteiten tot een minimum beperkt werden of zelfs helemaal stil lagen. Hierdoor hadden vele bedrijven, sociaal-maatschappelijke en culturele instellingen nog steeds te maken met omzetderving. Deze maatschappelijk en financieel onzekere tijd vroeg om een andere manier van betrokkenheid en van besturen. Als compensatie voor de effecten van de coronacrisis hebben wij in Houten daarom ook dit afgelopen jaar lokaal maatregelen getroffen om ondernemers, zzp’ers, sociaal-maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en culturele instellingen te helpen zodat ons culturele, sociale en bedrijfsleven ook ná de crisis voort kan bestaan.

In de tussentijd gingen alle maatschappelijke discussies verder. Het jaar 2021 was het laatste volledige jaar van de collegeperiode waarin aan gestelde ambities gewerkt kon worden. Bij zowel het opstellen als het uitvoeren van gemeentelijk beleid spraken we af hoe we vraagstukken zouden oplossen en wie wat deed. Kenmerkende aspecten waren:

  • Meer invloed geven aan maatschappelijke partners;
  • Gelijkwaardigheid tussen partners;
  • Relevante maatschappelijke doelen;
  • Initiatieven uit de samenleving mogelijk maken.

Zo speelde de discussie rond de Ruimtelijke Koers en de ambitie om, met oog voor voorzieningen, mobiliteit, duurzaamheid en biodiversiteit, de voor Houten zeer noodzakelijke woningen te realiseren. Het was een bijzonder groot traject/proces waarbij inwoners, ondernemers, beleggers, ontwikkelaars, woningcorporatie Viveste, huiseigenaren en huurders, werden uitgenodigd om hiermee aan de slag te gaan. Het traject kende alle gebruikelijke inspraak- en participatiemomenten en aanvullend nog eens extra inspraakmomenten vanwege de vele insprekers. Desondanks was de beleving over de uitkomsten uit dit proces heel anders. Dit leidde tot een referendum waarbij de inwoners zich uitspraken tegen het voorstel van de Ruimtelijke Koers en stelde de raad de Ruimtelijke Koers vervolgens niet meer vast. De raad nam nog wel in het najaar de motie 120 “Blijven bouwen, vertraging voorkomen” om 4.000 huizen te bouwen aan.

Het jaar 2021 was ook het jaar dat de Raad van State het landelijke Activiteitenbesluit vernietigde en daarmee de daarop eerder verleende vergunningen. Zo ook in Houten waar eerder een omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug in Houten was verleend. Omdat Houten voor de omgevingsvergunning de landelijke windturbinenormen uit het Activiteitenbesluit had gebruikt en de Activiteitenregeling toepaste, werd ook deze vergunning vernietigd. Daarnaast werden in 2021 nieuwe beleidskaders vastgesteld die een aantal duurzaamheidsambities een stap dichterbij brachten: de Transitievisie Warmte, het nieuwe Beleidskader Zonnevelden, de Regionale Energiestrategie en het Klimaatadaptatieplan.

Het was ook het jaar waarin het bestuur van kinderboerderij en speeltuin Buitenwereld de wacht werd aangezegd en er een nieuwe exploitant moest worden gevonden. Een jaar waarin het aantal inwoners dat vrijwilligerswerk verrichtte of actief cultuur beoefende daalde. We zagen een groeiende overbelasting in het aantal mantelzorgers. We zagen dat de meest kwetsbaren in onze samenleving het zwaar hadden en nog verder op achterstand kwamen. Sommige inwoners verloren hun baan, werden ziek of stonden psychisch onder druk. Echter, de sterke Houtense saamhorigheid zorgde ervoor dat inwoners door deze lastige periodes kwamen. Het was mooi om te zien dat we zelfs in perioden die extra uitdagend waren, elkaar bleven vasthouden en naar elkaar bleven omkijken!

Voor u liggen de jaarstukken met jaarverslag, jaarrekening en de bestuurlijke beschouwingen.

Leeswijzer
In de Bestuurlijke Beschouwingen wordt voor de vijf programma’s, Samenleven, Duurzame Leefomgeving, Goede Bereikbaarheid, Veilige Leefomgeving en Betrokken bij de Samenleving, eerst de kern van de inhoudelijke resultaten en ontwikkelingen weergegeven. Het gaatdan om de verantwoording over de bereikte doelen en de analyse van de bereikte maatschappelijke effecten.

In het Jaarverslag wordt deze verantwoording uitgewerkt voor de vijf programma’s evenals voor de paragrafen. Ieder programma begint met een samenvatting (‘programma in vogelvlucht’) waarbij alle deelprogramma’s binnen een programma in samenhang worden beschouwd. De samenvatting gaat in op de vraag of de maatschappelijke doelen zijn bereikt en de daarmee samenhangende prestaties.

Als zesde programma is het conform Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplichte programma Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie opgenomen met de onroerendzaakbelasting (OZB), de uitkeringen uit het gemeentefonds en de overhead.

Als laatste onderdeel bevat het jaarverslag een overzicht van de verplichte BBV-indicatoren. De verantwoording voor de paragrafen bestaat uit negen onderdelen. Iedere paragraaf belicht vanuit een bepaald bedrijfsmatig aspect de resultaten en de analyse daarvan voor het jaar 2021.

De jaarrekening bevat tenslotte de financiële verantwoording beginnend met de financiële uitgangspunten zoals wettelijke bepalingen en waarderingsgrondslagen.

Tenslotte

Ondanks het feit dat het de goede kant opging met COVID-19, waren de gevolgen in geheel 2021 voelbaar en merkbaar. Dit had grote invloed op onze voorgenomen activiteiten in 2021 die we deels niet of anders moesten uitvoeren, naast alle extra activiteiten die we niet hadden voorzien.
We hebben steeds met elkaar ruimte gezocht en gezamenlijk gevonden om bij te sturen op de actuele ontwikkelingen.

We zien de behandeling van de jaarstukken in een constructieve discussie tegemoet.

Burgemeester en wethouders van Houten,

de secretaris,

de burgemeester

A.J. Barink

G.P. Isabella

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45