Bestuurlijke beschouwingen

Rekeningresultaat

De jaarrekening van de gemeente Houten sluit in 2021 met een positief rekeningresultaat van € 3.088.378.

Dit resultaat is een optelsom van het resultaat van de verschillende programma’s en de algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie. Hierin zijn ook de mutaties in de reserves opgenomen, waar de raad al eerder een besluit over heeft genomen.

De ‘begroting na wijzigingen’ bestaat uit de vastgestelde begroting 2021 (27 oktober 2020), de eerste en tweede bestuursrapportage 2021 en effecten van tussentijdse raadsbesluiten. In de bestuursrapportages en betreffende raadsvoorstellen zijn deze bijstellingen toegelicht.

Het verloop van het resultaat 2021, voor en na mutaties in de reserves, is als volgt:

Tabel 1: Rekeningresultaat 2021

 bedragen x  €  1.000

Financieel resultaat

Rekening
2020

Begroting
2021 na
Wijziging

Rekening
2021

Afwijking
2021

Lasten

125.150

139.445

130.308

-9.137

Baten

126.098

132.456

131.739

-717

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

947

-6.989

1.431

8.420

Toevoeging aan reserves

5.729

9.218

10.900

1.682

Onttrekking aan reserves

8.683

14.935

12.558

-2.378

Saldo mutaties reserves

2.953

5.717

1.658

-4.059

Gerealiseerd resultaat

3.900

-1.272

3.088

4.360

Samenstelling en analyse van het resultaat
Het verschil tussen het saldo van de begroting 2021 en dat van de jaarrekening 2021 bedraagt positief € 4,4 miljoen. Dit komt door verschillen tussen de begroting na wijziging (maandelijkse begrotingswijziging december 2021) en de realisatie van een aantal onderdelen.

Tabel 2: Jaarrekeningresultaat 2021

bedragen x  €  1.000

Onderwerp

Bedragen

Jaarrekeningresultaat 2021

3.088

Prognose na maandelijkse begrotingswijziging december 2021

-1.272

Verschil

4.360

Analyse op hoofdlijnen
- Algemene baten en lasten
- Algemene Uitkering

1.299
1.040

- Sociaal Domein

880

- Uitvoerings- en regelingskosten Werk en Inkomen

Lekstroom (WIL)

202

- Onderwijs

169

- Financiering

134

- Grijs

122

- Onroerend zaak belasting(OZB)

102

- Begeleiding psychosociale patiënten

95

- Sport

80

- Overige budgetten:

  (22 posten van > € 25.000 < € 75.000)
  (71 posten van ≤ € 25.000)

249
-12

TOTAAL

4.360

Hieronder wordt bovenstaande tabel toegelicht.
Algemene baten en lasten (positief effect € 1,3 miljoen).

 • Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de op deze post begrote stelpost salarissen (€ 0,98 miljoenV) voor de gevolgen van een nieuw af te sluiten CAO. Met deze nieuw afgesloten CAO 2021/ 2022 is pas in januari 2022 ingestemd. De gevolgen voor 2021 1,5% loonsverhoging december 2021 en een éénmalige uitkering van € 1.200 zijn nog wel via de salarissen in deze jaarrekening verwerkt (€ 0,43 miljoen). Dit kon begrotingstechnisch niet meer via de salarissen verwerkt worden.
 • Anderzijds ontstaat er een voordeel doordat de toe te rekenen BTW aan de afvalstoffen- en rioolheffing hoger is dan de verwachting (€ 0,37 miljoenV).
 • Overige kleine verschillen( € 0,05 miljoenN)

Algemene uitkering  (positief effect € 1,04 miljoen).

 • Het verschil wordt veroorzaakt door het effect uit de decembercirculaire 2021 (€ 1,32 miljoenV):
  • Ontwikkeling uitkeringsbasis (€ 0,11 miljoenV).
  • Hoeveelheidsverschillen (€ 0,37 miljoenV).
  • Overige ontwikkelingen (€ 0,52 miljoenV).
  • Compensatie corona december 2021  (€ 0,32 miljoenV).

Deze middelen worden gestort in de bestemmingsreserve Overlopende posten (€ 0,32 miljoenN) om ingezet te kunnen worden in 2022.

Sociaal Domein (positief effect van € 0,88 miljoen).

 • Jeugd positief € 0,18 miljoen
  • Landelijk Transitie Arrangement(LTA) (positief € 0,08 miljoen)
  • Kinderen met een beperking(KmB) & Jeugd & Ondersteuning(JenO) (negatief € 0,08 miljoen)
  • Geestelijke Gezondsheidszorg(GGZ) (positief € 0,18 miljoen)
  • Samen Veilig Midden Nederland(SVMN) (positief € 0,05 miljoen)
  • Overige kleine verschillen (negatief € 0,05 miljoen)
   De budgetten voor Jeugd zijn op basis van de Q2 rapportage Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) bijgesteld met behulp van de productiecijfers zorgaanbieders en cijfers 2020 in de 2e Bestuursrapportage 2021. Deze prognoses waren iets te pessimistisch, waardoor dit voordeel ontstaat zoals door een lichte afname van het aantal cliënten. Zie voor details Raadsinformatiebrief Prognose en jaarrapportage jeugdhulp en Wmo 2021 6-4-2022.
 • Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden positief € 0,14 miljoen
  • In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In de septembercirculaire is het restantbedrag over de gemeenten verdeeld (voor Houten € 0,14 miljoen). Deze middelen hebben we beschikbaar gehouden voor mogelijke tegenvallers in de zorgkosten jeugd. Op basis van de voorlopige uitkomsten in de Q4-rapportage is dit niet nodig gebleken.
 • Regiotaxi positief € 0,19 miljoen
  • Dit betreft een incidenteel overschot veroorzaakt door Corona. Er zijn minder ritten gereden dan gepland. Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel ritten er gereden konden worden in 2021.
 • Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) positief € 0,08 miljoen
  • Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de post begroot voor een lagere uitstroom uit UW bedrijf van personeel dan verwachting rijk bij bepaling vergoeding en onvoorziene uitgaven dit jaar nog niet nodig blijken.
 • Overige kleine verschillen ( positief € 0,29 miljoen)

Uitvoerings-/ regelingskosten Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) (positief effect € 0,20 miljoen).

 • Bijzondere bijstand positief effect € 0,15 miljoen
  Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten(€ 0,05 miljoenN) door inzet van extra personeel. Dit was noodzakelijk op diverse gebieden binnen het programma Inkomensondersteuning bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Dit wordt meer dan gecompenseerd door een voordeel doordat dit jaar veel meer ingevorderd is op openstaande vorderingen dan verwacht (€ 0,05 miljoenV). Ook door lagere regelingskosten inclusief uitvoering tegemoetkoming ondernemers noodzakelijke kosten (TONK) (€ 0,15 miljoenV). Dit betreft een ondersteuningsregeling op het gebied van Covid 19.
 • Debiteuren WIL negatief effect € 0,11 miljoen
  Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages oninbaarheid. Dit levert een nadeel op ( € 0,11 miljoenN). Dit ontstaat vooral doordat WIL dit jaar niet veel oude vorderingen heeft afgeboekt, waardoor het percentage onïnbaarheid ongeveer 6% hoger uitkomt dan vorig jaar.
 • Bijzondere bijstand zelfstandigen(BBZ) positief effect € 0,13 miljoen
  Dit voordeel ontstaat door lagere onderzoekskosten ( € 0,03 miljoenV), minder verstrekte leningen en uitkering levensonderhoud (€ 0,04 miljoenV), afwikkelingsvoordelen tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (€ 0,07 miljoenV), minder invordering (€ 0,02 miljoenN) en overige kleine verschillen (€ 0,01 miljoenV).
 • Overige kleine verschillen positief effect € 0,03 miljoen.

Onderwijs (positief effect € 0,17 miljoen)
Er zijn minder schade-uitkeringen uitbetaald (€ 0,02 miljoenV). Op de overige exploitatiekosten is aan belastingen en  verzekeringen minder uitgegeven (€ 0,07 miljoenV), de tijdelijke huur School Klaviertje 4 in verband met nieuwbouw is nog niet nodig (€ 0,04 miljoenV). Daarnaast heeft de verhuur van lokalen locatie Plantagepolder aan de Montessori school meer opgebracht (€ 0,03 miljoenV). Ook zijn er nog kleine overige verschillen (€ 0,01 miljoenV).

Financiering (positief effect € 0,13 miljoen).
Het voordeel ontstaat doordat er voldoende cashflow lopende het jaar was door onder andere inkomsten uit grondverkopen. Hierdoor hoefde minder (her)gefinancierd te worden met langlopende geldleningen en ook nog tegen een lagere rente van 0,49% in plaats van de 1,5%  voorgecalculeerde rente (€ 0,11 miljoenV).  Daarnaast zijn er nog kleine overige verschillen (€ 0,02 miljoenV).

Grijs (positief effect € 0,12 miljoen).

 • Civieltechnische kunstwerken positief effect € 0,07 miljoen
  Er is dit jaar minder budget onderhoud derden gebruikt voor het onderhoud Spoorwegenonderdoorgangen en -terreinen, duikers en fonteinen (€ 0,03 miljoenV). Als gevolg van onderbezetting binnen het team VOB en een niet ingevulde vacature voor medewerker civieltechnische kunstwerken, is een deel van de werkzaamheden aan regulier en groot onderhoud niet uitgevoerd.. Daardoor blijft ook nog het budget overige werkzaamheden door derden onbenut  (€ 0,03 miljoenV).  Voor deze budgetten is voor € 0,06 miljoen een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend. Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenV).
 • Straatvegen positief effect € 0,08 miljoen
  Het extra in 2021 beschikbaar budget voor de onkruidbestrijding is nog niet geheel aangewend. Dit onder andere inclusief minder kosten veegdiensten door derden levert een voordeel op bij onderhoud van derden (€ 0,09 miljoenV). Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenN).
 • Overige kleine verschillen negatief effect € 0,03 miljoen.

OZB (positief effect € 0,1 miljoen).
De extra opbrengst woningen eigenaren (€ 0,03 miljoenV) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2017 t/m 2020 € 0,01 miljoen en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht) € 0,02 miljoen. De extra opbrengst OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers (€ 0,08 miljoenV) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2018 t/m 2020 € 0,02 miljoen en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht)       € 0,06 miljoen. Diverse kleine verschillen (€ 0,01 miljoenN).

Begeleiding psychosociale patiënten (positief effect € 0,1 miljoen).
Op het budget beschikbaar voor het U16 project Living Lab(Brede aanpak dak- en thuisloosheid) blijft  een bedrag over (€ 0,07 miljoenV). Dit project is in het najaar van 2020 gegaan waarbij de procesmatige, inhoudelijke en financiële kaders zijn uitgewerkt. Door omstandigheden is het project in 2021 niet afgerond en loopt door in 2022. Daarom is er voor € 0,04 miljoen een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend. Diverse kleine verschillen (€ 0,03 miljoenV).

Sport (positief effect € 0,08 miljoen).
Lagere energiekosten binnensportaccommodaties (€ 0,13 miljoenV). Dit ontstaat mede doordat er veel minder gebruik gemaakt is van deze accommodaties als gevolg van Covid 19. Daarnaast er is fors onderhoud door derden uitgevoerd (€ 0,07 miljoenN). Met veel ongebruikte accommodaties was hier ook een goede gelegenheid voor. Door het lagere gebruik zijn ook de schoonmaakkosten lager (€ 0,04 miljoenV). Diverse kleine verschillen (€ 0,02 miljoenN).

Overige budgetten (> € 25.000 < € 75.000) (positief effect € 0,25 miljoen).
Het positief effect van € 0,25 miljoen is het saldo van alle voor- en nadelen op budgetten met een afwijking tussen € 25.000 en € 75.000.

Overige budgetten (≤ € 25.000) (negatief effect € 0,01 miljoen).
Een nadelig saldo van € 0,01 miljoen is opgebouwd uit diverse afwijkingen op budgetten van kleiner dan € 25.000.

Indien de afwijkingen op de overige budgetten onderdeel uitmaken van relevante overschrijdingen (vanaf € 75.000) op programma-niveau, worden zij in de verschillenanalyses bij de staat van baten en lasten toegelicht.

Tabel 3: Prognose vrije algemene reserve

x € 1.000

Bedrag

Stand per 1 januari 2021

2.914

Mutaties:

Rekeningresultaat 2020(excl. winstneming grondexploitatie Vinex en Niet Vinex 3.129)

771

Resultaatbestemmingen 2020

-313

Onttrekkingen

Stand per 1 januari 2022

3.372

Mutaties:

Rekeningresultaat 2021

3.088

Resultaatbestemmingen 2021

-284

Onttrekkingen

Prognose stand per 1 januari 2023

6.176

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45