JAARREKENING

Staat van baten en lasten per programma

Nr.

Programma

Bedrag
begroot
primitief
uitgaven
2021

Bedrag
begroot
primitief
inkomsten
2021

Saldo
begroot
primitief

2021

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2021

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2021

Saldo
begroot na
wijziging

2021

Bedrag
werkelijke
uitgaven

2021

Bedrag
werkelijke
inkomsten

2021

Saldo
werkelijk


2021

01.

Samen Leven

54.672.041

11.824.266

-42.847.775

65.712.509

16.815.704

-48.896.805

62.350.453

15.725.711

-46.624.742

02.

Duurzame leefomgeving

39.485.943

29.762.206

-9.723.737

41.118.600

30.974.200

-10.144.400

38.646.348

30.253.207

-8.393.141

03.

Goede bereikbaarheid

4.308.767

477.906

-3.830.861

6.492.077

1.627.502

-4.864.575

4.666.578

915.537

-3.751.041

04.

Veilige leefomgeving

4.045.718

379.430

-3.666.288

3.944.057

388.651

-3.555.406

4.016.054

384.772

-3.631.281

05.

Betrokken bij de samenleving

4.652.705

585.772

-4.066.933

4.992.696

636.397

-4.356.299

4.844.361

627.131

-4.217.231

Totaal programma's

107.165.174

43.029.580

-64.135.594

122.259.939

50.442.454

-71.817.485

114.523.794

47.906.359

-66.617.435

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen

649.599

-13.301.055

12.651.456

649.599

-13.302.890

12.653.291

659.064

-13.397.375

12.738.311

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151.234

-62.085.806

61.934.572

56.226

-66.715.953

66.659.727

-68.019.236

68.019.236

Overhead

12.474.596

-459.125

-12.015.471

12.417.534

-288.809

-12.128.725

12.555.842

-317.974

-12.237.868

Saldo financieringsfunctie

-447.344

-14.598

461.942

-458.169

-14.598

472.767

29.729

-72.203

42.475

Vennootschapsbelasting (VpB)

1.018

-1.018

29.518

-29.518

36.575

-36.575

Overige baten en lasten

1.394.556

-973.598

-420.958

4.489.934

-1.690.826

-2.799.108

2.502.903

-2.025.400

-477.504

Onvoorzien

63.638

-63.638

Totaal Algemene dekkingsmiddelen

14.287.297

-76.834.182

62.546.885

17.184.642

-82.013.076

64.828.434

15.784.112

-83.832.187

68.048.075

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

121.452.471

119.863.762

-1.588.709

139.444.581

132.455.530

-6.989.051

130.307.907

131.738.546

1.430.640

Mutaties reserves

Samen Leven

29.375

29.375

225.835

1.093.075

867.240

225.835

749.827

523.992

Duurzame leefomgeving

116.125

604.967

488.842

983.103

3.520.188

2.537.085

1.476.017

3.316.529

1.840.512

Goede bereikbaarheid

1.600.219

1.681.500

81.281

1.668.621

2.747.447

1.078.826

1.733.699

1.616.246

-117.453

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

165.988

1.393.375

1.227.387

6.340.676

7.574.558

1.233.882

7.464.250

6.874.937

-589.313

Gerealiseerd resultaat

Gerealiseerd resultaat

123.334.803

123.572.979

238.176

148.662.816

147.390.798

-1.272.018

141.207.708

144.296.086

3.088.378

Toelichting op staat van baten en lasten per programma

Bedrag
begroot
uitgaven na
wijziging
2021

Bedrag
werkelijk
uitgaven

2021

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2021

Bedrag
begroot
inkomsten na
wijziging
2021

Bedrag
werkelijk
inkomsten

2021

Saldo
werkelijk
+ = voordeel
- = nadeel
2021

LASTEN
x € 1.000

BATEN
x € 1.000

Samen Leven

65.713

62.350

3.362

-16.816

-15.726

-1.090

Duurzame leefomgeving

41.119

38.646

2.472

-30.974

-30.253

-721

Goede bereikbaarheid

6.492

4.667

1.825

-1.628

-916

-712

Veilige leefomgeving

3.944

4.016

-72

-389

-385

-4

Betrokken bij de samenleving

4.993

4.844

148

-636

-627

-9

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

17.185

15.784

1.401

-82.013

-83.832

1.819

Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten

139.445

130.308

9.137

-132.456

-131.739

-717

Mutaties reserves:

Samen Leven

226

226

-1.093

-750

-343

Duurzame leefomgeving

983

1.476

-493

-3.520

-3.317

-204

Goede bereikbaarheid

1.669

1.734

-65

-2.747

-1.616

-1.131

Veilige leefomgeving

Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

6.341

7.464

-1.124

-7.575

-6.875

-700

148.663

141.208

7.455

-147.391

-144.296

-3.095

Gerealiseerd resultaat

3.088

Toelichting programma Samen leven

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Rente:
Op basis van BBV (Besluit begroting en verantwoording) moet de voorgecalculeerde rente van 1,5% (begroot) verlaagd worden naar 1% (werkelijk). Door deze verlaging zijn de toegerekende rentelasten aan gemeentelijke panden lager uitgevallen.

470

-

Specifieke uitkeringen (SPUK's):
De SPUK 'ventilatie in scholen' is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Van deze ontvangen middelen is in 2021 nog € 156.000 overgebleven t.b.v. besteding in 2022.
Daarnaast zijn nog andere SPUK's ontvangen, waar totaal € 62.000 van over is gebleven t.b.v. besteding in komende jaren.

218

-218

Zorg in Natura jeugd:
De budgetten voor Jeugd zijn op basis van de Q2 rapportage Regionale Backoffice Lekstroom(RBL) bijgesteld met behulp van de productiecijfers zorgaanbieders en cijfers 2020 in de 2e Bestuursrapportage 2021. Deze prognoses waren iets te pessimistisch, waardoor dit voordeel ontstaat zoals door een lichte afname van het aantal cliënten. Zie voor details Raadsinformatiebrief Prognose en jaarrapportage jeugdhulp en Wmo 2021 6-4-2022. Op basis van de eerste uitkomsten van de Q4-rapportage (stand 4 maart 2022) zijn de uitgaven lager uitgevallen (GGZ € 137.000V, LTA € 83.000V, KmB/J&O € 76.000N, SVMN € 48.000V en maatwerk € 14.000N).

178

-

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden:
In de meicirculaire 2021 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het voorkomen en aanpakken van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. In de septembercirculaire is het restantbedrag over de gemeenten verdeeld (voor Houten € 140.000). Deze middelen hebben we beschikbaar gehouden voor mogelijke tegenvallers in de zorgkosten jeugd. Op basis van de voorlopige uitkomsten in de Q4-rapportage is dit niet nodig gebleken.

140

-

Regiotaxi:
Dit betreft een incidenteel overschot veroorzaakt door Corona. Er zijn minder ritten gereden dan gepland. Het was vooraf lastig in te schatten hoeveel ritten er gereden konden worden in 2021.

185

-

Bijzondere bijstand:
Het voordeel wordt enerzijds veroorzaakt door hogere uitvoeringskosten (€ 52.000N) door inzet van extra personeel. Dit was noodzakelijk op diverse gebieden binnen het programma Inkomensondersteuning bijvoorbeeld bij schuldhulpverlening. Anderzijds een voordeel doordat dit jaar veel meer ingevorderd is op openstaande vorderingen dan verwacht (€ 51.000V). Lagere regelingskosten inclusief uitvoering Tegemoetkoming ondernemers noodzakelijke kosten (TONK) (€ 150.000V).

122

51

Bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ):
Dit voordeel ontstaat door lagere onderzoekskosten (€ 34.000V), minder verstrekte leningen en uitkering levensonderhoud (€ 42.000V), afwikkelingsvoordelen Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) (€ 66.000V), minder invordering (€ 17.000N) en overige kleine verschillen (€ 2.000V). Via deze post is ook de Tijdelijke ondersteuning zelfstandige ondernemers(Covid-19) , uitgevoerd door Werk en inkomen Lekstoom(WiL) budgettaire neutraal verwerkt. Dit houdt in een voordeel op de kosten (€ 825.000V), wordt teniet gedaan door een nadeel op de opbrengsten (€ 825.000N)

935

-808

Debiteurenbeheer:
Voor de debiteuren WIL moet aan het einde van het jaar de waardering van deze debiteuren bepaald worden. WIL bepaalt met behulp van betalingsgedrag de percentages onïnbaarheid. Dit levert een nadeel op (€ 111.000N). Dit ontstaat vooral doordat WIL dit jaar niet veel oude vorderingen heeft afgeboekt, waardoor het percentage onïnbaarheid ongeveer 6% hoger uitkomt dan vorig jaar.

-

-111

Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW):
Dit voordeel wordt veroorzaakt doordat de post begroot voor een lagere uitstroom uit UW bedrijf van personeel dan verwachting rijk bij bepaling vergoeding en onvoorziene uitgaven dit jaar nog niet nodig blijken.

80

-

Sportaccommodaties:
Mede doordat er veel minder gebruik gemaakt is van deze accommodaties als gevolg van Covid 19 is er minder gas en elektra verbruikt.

130

-

Onderwijsaccommodaties:
Op de overige exploitatiekosten is aan belastingen en  verzekeringen minder uitgegeven (€ 69.000V) en heeft de verhuur van lokalen locatie Plantagepolder meer opgebracht (€ 31.000V). Over geheel 2021 valt voorts een laag schadebedrag op bij de schoolgebouwen (€ 20.000V).
Daarnaast is de huur van noodlokalen voor de Velduil in verband met nieuwbouw niet doorgegaan. Gelet op de nog lopende vergunning procedure is de huur uitgesteld (€ 41.000V).
Kleine overige verschillen (€ 9.000V).

178

-8

Begeleiding psychosociale patiënten:
Op het budget beschikbaar voorhet U16 project Living Lab (Brede aanpak dak- en thuisloosheid) blijft  een bedrag over (€ 72.000V).  Dit project is in het najaar van 2020 van start gegaan waarbij de procesmatige, inhoudelijke en financiële kaders zijn uitgewerkt. Door omstandigheden is het project in 2021 niet afgerond en loopt door in 2022.Daarom is er voor € 37.500 een resultaatbestemming (budgetoverheveling) ingediend t.b.v. besteding in 2022. Diverse kleine verschillen (€ 23.000V).

97

-2

Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Programma Transities in Samenhang (PTiS):
Minder uitgaven waardoor lagere onttrekking uit bestemmingsreserve PTiS:
- Uitvoeringsplan Sociale Koers (€ 70.000V): Het uitvoeringsplan Sociale Kracht is niet volledig uitgevoerd door Corona. Zo waren er o.a. minder aanvragen voor 'sterke buurten', kon er weinig worden opgestart voor vrijwilligers en werd het actieplan LHBTI+ laat in het jaar vastgesteld. Bovendien is er voor het thema pleegzorg budget beschikbaar gekomen vanuit de Lekstroom waardoor er binnen het lokale budget geld overbleef.
- Houtense Werktafel (€ 82.000V): Van een inhuurkracht van de Houtense Werktafel is op 1 december 2021 afscheid genomen terwijl deze voor het hele jaar was begroot. Daarnaast zijn sommige projecten niet uitgevoerd vanwege Corona.
- Inburgering (€ 59.000V): In 2021 zijn er meer statushouders gehuisvest waar we ook de kosten voor hebben gemaakt, zoals maatschappelijke begeleiding. We krijgen daarom nog een verwachte rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding statushouders in '22 over '21. Daarnaast hadden we in 2021 nog te maken met Corona. Daarom hebben we een deel van de geplande acties niet kunnen uitvoeren en hier geen uitgaven op gedaan.
- Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd (€ 133.000V): Betreft afrekening 2021 vanuit RBL.

306

37

Overige verschillen < € 75.000

323

-31

Totale afwijking voor mutaties reserves

3.362

-1.090

Mutaties reserves:

Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve Programma Transitie in Samenhang(PTiS) voor uitvoeringsplan Sociale Koers, Houtense Werktafel en Inburgering .

-210

Lagere onttrekking uit bestemmingsreserve PTiS) voor Transformatiefonds Sociaal Domein Lekstroom jeugd.

             -133

Totale afwijking na mutaties reserves

3.362

-1.433

 (+voordeel/-nadeel)

Toelichting programma Duurzame leefomgeving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Leefomgeving € 222.000V

Bomen € 132.000V
Door de koele zomer woekerde het vederkruid veel minder dan voorgaande jaren en was aanvullende bestrijding volgens HDSR niet nodig. Daarnaast hadden de lagere zomertemperaturen ook een vertragend effect op de essentaksterfte. Er vielen dit jaar minder bomen uit dan verwacht, maar dit is slechts uitstel. In 2022 zullen deze essen alsnog moeten worden vervangen.

Onkruidbestrijding op verharding € 90.000V
Er was nog geen structurele invulling gegeven aan de extra middelen van € 90.000 die eind september 2021 door de raad beschikbaar zijn gesteld om de beeldkwaliteit op het gewenste niveau te krijgen. In 2022 wordt het extra werk wel aanbesteed.

             222

Grondexploitaties
In de begroting en de jaarstukken wordt het resultaat uit de grondexploitaties budgetneutraal opgenomen. Dit gebeurt door een mutatie boekwaarde te verantwoorden. Dit levert bij de lasten in 2021 een nadeel op van € 339.000 op de boekwaarde (verhoging boekwaarde door meer kosten dan opbrengsten). De werkelijke uitgaven voor de grondexploitaties zijn € 2.171.000 (V) lager dan geraamd doordat de verkopen achter zijn gebleven. Per saldo op de lasten een voordeel van € 1.832.000             
Bij de baten is een mutatie van de  boekwaarde van € 2.773.000V. De grondverkopen zijn € 4.605.000N lager. Per saldo op de baten een nadeel van € 1.832.000.  De verwachting is dat in 2022 gezien het aantal genomen opties, deze verkopen alsnog plaatsvinden.

           1.832

          -1.832

Grondexploitaties
Er is bij grondexploitatie Vinex en Niet Vinex een (tussentijdse) winstneming genomen. Dit gebeurt met behulp van de percentage of completion (poc) methode. Bij de poc methode wordt deze winstneming als percentage berekend op basis van het % kosten te vermenigvuldigen met het % opbrengsten die zijn gerealiseerd per individuele grondexploitatie.

             526

Subsidie Salto A12
De subsidie van de provincie restantbudget Salto A12 is ontvangen.

             392

Legesinkomsten bouwvergunninge n
De vergunningaanvraag voor een paar grote bouwprojecten aan het eind van het jaar heeft voor hogere legesinkomsten gezorgd

             181

Riolering
Op de budgetten voor riolering is sprake van een overschot van € 319.000. Dit komt hoofdzakelijk doordat enkele projecten voor renovatie van gemalen en voor klimaatadaptieve maatregelen zijn vertraagd door gebrek aan interne capaciteit. Hierdoor zijn de BTW-uitgaven voor € 264.000 lager dan geraamd. Omdat bij riolering sprake is van een gesloten financieringsstructuur, wordt het overschot budgetneutraal verwerkt door een hogere storting in de voorziening egalisatie rioolheffing. Bij de daadwerkelijke uitvoering van de projecten zal de BTW hoger uitvallen en worden onttrokken aan de voorziening.

                -  

                -  

Afval
Op het gebied van afval hebben zich in 2021 een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die per saldo tot een afwijking van € 84.000V hebben geleid. De belangrijkste afwijkingen zijn:
- Wij hebben de AVU in 2020 teveel betaald voor de inzameling en verwerking van oud papier. De inzamelkosten bleken lager en de opbrengst hoger dan verwacht. Het teveel betaalde bedrag hebben wij terug gekregen in 2021 (€ 51.000V).
- En ook omdat de verwerking van kunststofverpakkingen vanaf 1 april 2020 niet meer door gemeenten hoefde te worden geregeld en betaald, hebben wij in 2020 teveel voorschot betaald aan de AVU. Ook die teruggave van de AVU is in 2021 ontvangen. (€ 61.000V).
- Er is sprake van lagere opbrengsten voor de afvalstoffenheffing in 2021. Een deel van het gemis aan heffing wordt veroorzaakt omdat er in werkelijkheid minder woningen in 2021 zijn opgeleverd en bewoond dan verwacht in de begroting. Daarnaast vermoeden wij dat de hoeveelheid 1-persoonshuishouden (die minder heffing betalen), is gestegen. Tot slot kan er ook minder heffing zijn binnen gekomen als er bij verkoop van een woning, enige tijd geen inwoners zijn ingeschreven zijn op een adres.(€ 71.000N).
- In 2021 zijn er meer verpakkingen gescheiden ingezameld dan verwacht. Daarnaast kregen wij een vergoeding voor het gescheiden ingezamelde piepschuim op de milieustraat. (€ 70.000V)

               88

                -4

Doorbelasting kostenplaatsen
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

             450

Overige verschillen < € 75.000 

            -120

               16

Totale afwijking voor mutaties reserves

           2.472

            -721

Er werd minder aan de onderhoudsreserves onttrokken vanwege de lagere kosten voor onderhoud in de leefomgeving

            -204

De subsidie van de provincie restantbudget Salto A12 is conform raadsbesluit in de reserve Mobiliteit en bereikbaarheid gestort

            -392

Overige afwijkingen reserves < € 75.000 

            -101

Totale afwijking na mutaties reserves

           1.979

            -925

 (+voordeel/-nadeel) 

 

Toelichting programma Goede bereikbaarheid

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Autoverkeer
Rondweg (€ 250.000V)
Het jaarplan voor groot onderhoud is pas in de loop van 2021 vastgesteld. De afspraken met de aannemer zijn hierdoor vertraagd. Door personeelskrapte bij de aannemer is het in 2021 niet gelukt om het nachtelijk onderhoud aan diverse delen van de Rondweg in te plannen. Het werk wordt in 2022 alsnog uitgevoerd. Dekking vanuit bestemmingsreserves is hierdoor ook niet nodig.

Projecten jaarplan (€ 321.000V)
Bij een aantal andere projecten zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Het onderhoud aan fietspaden (waaronder het Loeriksepad en de fietstunnel onder de Koppeling) is voordeliger uitgevallen omdat er geen tussenlagen hoefden te worden hersteld. Dit blijkt pas tijdens de uitvoering van het werk. Dekking vanuit bestemmingsreserves is hierdoor ook lager dan begroot.

Kanaaldijk Oost (lasten € 86.000N, baten € 86.000V)
Voor het proefvak op de Kanaaldijk Oost zijn extra kosten (€ 86.000) gemaakt voor de aanschaf en plaatsing van speciaal voor de Kanaaldijk ontworpen betonplaten. Als voorbereiding op de aanpak van de Kanaaldijk Oost in 2022 heeft RWS zich bereid getoond om deze kosten te vergoeden.

485

86

Verkeersmaatregelen
Door interne prioriteitstelling en een geringere beschikbaarheid van aannemers als gevolg van Corona, is het project voor de verkeersremmende maatregelen Beusichemseweg uitgesteld tot 2022. Door het uitstel naar 2022 van het project is ook de betreffende subsidie hiervoor nog niet ontvangen. 

143

-124

Civieltechnische kunstwerken
Door capaciteitsgebrek konden de meeste groot onderhoudsprojecten voor civieltechnische kunstwerken niet worden uitgevoerd in 2021. Deze worden in 2022 alsnog opgepakt. Het betreft onder andere de fietsoversteken en snelheidsremmende maatregelen provinciale weg Schalkwijk, brug Wielewaalhaag brug Eggerveld, de steiger aan de Imkersplas en de stuw aan de Kooikersplas. Dekking vanuit de bestemmingsreserves is daarmee ook niet nodig. Door vertraging in de uitvoering van het project voor de fietsoversteken en snelheidsremmende maatregelen provinciale weg Schalkwijk, is ook de betreffende subsidie nog niet ontvangen.

626

-94

Fietsverkeer
Binnenweg (lasten € 321.000V)
In 2017 was het de bedoeling om in het kader van het project Fietsstraat Binnenweg ook het kruispunt met de Kruisweg te reconstrueren. Dat bleek echter dermate kostbaar, dat dit toen niet is gelukt. Het restantbudget voor het project Fietsstraat Binnenweg wordt daarom niet benut. Momenteel lopen nieuwe onderhandelingen met de provincie voor de aanpak van het kruispunt Kruisweg-Rondweg-Binnenweg.

Heemsteedseweg (baten € 244.000 N)
De gemeente heeft aanvullende subsidie voor de Heemsteedseweg aangevraagd en een ruim voorschot ontvangen. De uitgaven zijn echter een stuk lager uitgevallen, als gevolg van een gunstige aanbesteding. Ook bleek het herstel van de fundering van de weg minder complex dan verwacht. De gemeente moet daarom een deel van het voorschot terugbetalen. We zijn nog in gesprek met de provincie over de exacte hoogte van de subsidie. 

201

-244

Openbaar Vervoer
De totale kosten voor het project van de Bushaltes de Rede zijn lager uitgevallen dan begroot. Het project wordt gefinancierd met een provinciale subsidie. Dat betekent dat ook de te ontvangen subsidie lager uitvalt. Afrekening van het project met de subsidie verstrekker staat gepland voor 2022. 

229

-229

Overige verschillen < € 75.000 

141

-107

Totale afwijking voor mutaties reserves

1.825

-712

Vanwege de lagere kosten voor groot onderhoudsprojecten is minder onttrokken aan de onderhoudsreserves

-1.131

Overige afwijkingen reserves < € 75.000 

-65

Totale afwijking na mutaties reserves

1.760

-1.843

 (+voordeel/-nadeel) 

 

Toelichting programma Veilige leefomgeving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Overige verschillen < € 75.000 

-72

-4

Totale afwijking voor mutaties reserves

-72

-4

Geen mutaties reserves

Totale afwijking na mutaties reserves

-72

-4

 

Toelichting programma Betrokken bij samenleving

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Controlekosten
Meerkosten accountantscontrole jaarrekening 2020 en 2021

-80

Voormalig bestuur
De benodigde toevoeging aan de voorziening wethouderspensioenen was  € 65.000 lager dan begroot. Daarnaast waren er kleinere overschotten op andere posten (waaronder salarissen)

123

Doorbelasting kostenplaatsen
Tijdens het opstellen van de begroting worden de kostenplaatsen op basis van voorcalculatie aan de producten doorbelast. Als gevolg van de regels Besluit begroting en verantwoording (BBV) worden de kostenplaatsen bij de jaarrekening op basis van de werkelijke kosten (salarissen en inhuur van derden) doorbelast aan de producten.

64

Overige verschillen < € 75.000 

41

-9

Totale afwijking voor mutaties reserves

148

-9

Geen mutaties reserves

Totale afwijking na mutaties reserves

148

-9

 (+voordeel/-nadeel) 

 

Toelichting Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Verschil
lasten
x € 1.000

Verschil
baten
x € 1.000

Algemene Uitkering - Decembercirculaire 2021 - uitkeringsfactor
Vanwege nieuwe definitieve gegevens over de belastingcapaciteit voor 2019 en door vrijval van de verdeelreserve en kleine wijzigingen in de uitkeringsbasis is de uitkeringsfactor gestegen.

106

Algemene Uitkering - Decembercirculaire 2021 - hoeveelheidsverschillen
Door actualisatie van de verdeelmaatstaven, waarvan de aantallen 2021 definitief zijn vastgesteld door het Ministerie van BZK, zijn hoeveelheidsverschillen ontstaan. Actualisatie van de maatstaf 'ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik' heeft tot de grootste voordeel geleid.

374

Algemene Uitkering - Decembercirculaire 2021 - taakmutaties
Voor bepaalde beleidsintenties (taakmutaties) heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld: jeugdhulp, robuust rechtsbeschermingssysteem, versterking ondersteuning wijkteams, Impuls integraal werken, systeemleren en kwaliteitsborging bouw- en woningtoezicht.

320

Algemene uitkering - Decembercirculaire 2021 - coronacompensatie
Continuïteit van zorg (meerkosten Jeugd en Wmo), lokaal cultuuraanbod, inkomstenderving gemeenten 2020 en exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven.

319

Algemene uitkering - verdeelmaatstaven
Bij de verwerking van de meicirculaire wordt voor de verdeelmaatstaven een eigen prognose van de aantallen voor de komende 5 jaar opgesteld. Ook het Rijk maakt inschattingen. Gedurende het jaar wordt meerendeel van de verdeelmaatstaven (aantallen) definitief vastgesteld door het Rijk. Echter van enkele gebeurt dit pas in de jaren erna. De ontvangen uitkering in 2021 is gebaseerd op de aannames van het Rijk. Voor 2021 zijn de grootste verschillen ontstaan in de maatstaven over OZB en medicijngebruik met drempel

201

Overhead
Door  tussentijdse personeelsmutaties niet meer te verwerken via de kostenverdeling naar producten, maar via saldo kostenplaatsen is de werkelijke doorbelasting teams aan de overhead hoger (€ 538.000 N).·
Minder concernbrede personeelskosten door thuiswerken en Covid 19 (€ 84.000V). Zie storting in reserve Organisatieontwikkeling.
ICT/Informatisering (€ 137.000V): twee migraties nog niet (geheel) plaatsgevonden (€ 108.000 aangevraagd via resultaatbestemming/ budgetoverheveling.
Lagere huisvestingskosten (€ 72.000V) door Covid 19 en hierdoor ook minder aan bedrijfsvoeringskosten teams uitgegeven (€ 107.000V) .

-138

Saldo kostenplaatsen: De niet verwerkte tussentijdse personeelsmutaties, welke in werkelijkheid via de kostenverdeling naar producten verwerkt worden, staan geraamd op saldo kostenplaatsen.

593

Financiering (Treasury): Op basis van de voorschriften Besluit Begroten en Verantwoorden(BBV) moest de omslagrente begroot 1,5% verlaagd worden naar 1%. Gevolg nadeel op financiering.Isbudgettaire neutraal omdat dit een rentevoordeel oplevert bij produkten.

-488

Algemene baten en lasten: Dit betreft de vrijval van de begrote stelpost salarissen, gevormd voor de gevolgen een nieuwe CAO. Met deze nieuw afgesloten CAO 2021/ 2022 is pas in januari 2022 ingestemd. De gevolgen voor 2021 1,5% loonsverhoging december 2021 en een éénmalige uitkering van € 1.200 zijn nog wel via de salarissen in deze jaarrekening verwerkt. Dit kon niet meer begrotingstechnisch niet meer via de salarissen verwerkt worden.

975

Algemene baten en lasten: De toe te rekenen BTW aan afvalstoffen- en rioolheffing  is hoger dan de verwachting, waardoor er een ook voordeel ontstaat bij de tegenhanger.

375

Algemene baten en lasten: De kosten van de inhuur derden voor de Implementatie omgevingswet, welke via deze post verwerkt zijn, vallen lager uit dan verwacht.

403

Lokale heffingen: De extra opbrengst OZB woningen eigenaren (€ 33.000V) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2017 t/m 2020 en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht). De extra opbrengst OZB niet-woningen eigenaren en gebruikers (€ 76.000V) wordt veroorzaakt door positieve afloopverschillen nog op te leggen aanslagen 2018 t/m 2020 en voor 2021 een hoger areaal(meer objecten dan verwacht). Diverse kleine verschillen (€ 15.000N).

94

Overige verschillen < € 75.000 

56

29

Totale afwijking voor mutaties reserves

1.401

1.819

Mutaties reserves:

Storting in bestemmingsreserve concernweerstandsvermogen grondexploitatie winstnemingen 2021 Vinex en de Geer conform nota  reserves en voorzieningen 2021

-518

Extra storting in bestemmingsreserve overlopende posten door nagekomen extra opbrengst bouwvergunningen 

-120

Storting in bestemmingsreserve organisatieontwikkeling overschot 2021 concernbrede personeelskosten  incl. creëren garantiebanen

-388

Storting in bestemmingsreserve overlopende posten compensatie Covid 19  decembercirculaire 2021 naar 2022

-319

Minder nodig algemene beklemde reserve door verhoging ruimte BCF plafond septembercirculaire 2020. Ten onrechte als uitgaven geraamd had bij inkomsten moeten staan als correctie op eerdere raming.

231

-231

Minder onttrekking uit de bestemmingsreserve implementatie omgevingswet doordat de inhuur personeel derden lager uitvalt dan verwacht.

-403

Overige verschillen < € 75.000 

-10

-66

Totale afwijking reserves

-1.124

700

Totale afwijking na mutaties reserves

277

1.119

 (+voordeel/-nadeel) 

 

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45