JAARREKENING

Incidentele Baten en lasten

Uitgangspunten:

  • In het overzicht zijn alleen posten van materiële betekenis opgenomen (minimaal € 75.000,--)
  • Posten worden als incidenteel aangemerkt indien er sprake is van éénmalige baten en lasten zonder structurele doorwerking en / of structureel karakter
  • Alle reservemutaties zijn meegenomen (met uitzondering van de structurele dotaties en onttrekkingen aan reserves).

Bedragen x € 1.000

Programma 

Omschrijving

Bedrag

Lasten

1. Programma Samen leven

Overlopende projecten uit 2020 (klantvolgsysteem Sociaal Team, POH jeugd, SOH jeugd, brede aanpak dak- en thuisloosheid, ouders voor elkaar, trainingen psychische kwetsbaarheid, gezond in de stad)

171

Toevoeging teruggaaf compensabele BTW reintegratiekosten WIL 2016-2020 aan BR Programma transitie in samenhang

226

Projecten inburgering/statushouders, werplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd

273

Totaal Programma Samen leven

670

2. Programma Duurzame leefomgeving

Lasten grondexploitaties

15.631

Winstneming grondexploitaties

526

Toevoeging subsidie provincie Salto A12 aan BR Mobiliteit en bereikbaarheid

392

Extra kosten toezicht en handhaving vanwege omgevingsvergunningen 2020 (resultaatbestemming 2020)

150

Toevoeging saldo rioolheffing aan BR Riolering4 efficiencyoverschot

6

Toevoeging saldo overdrachten derden en straatverlichting aan BR beheer openbare ruimte

84

Toevoeging hogere inkomsten nutsbedrijven aan BR beheer openbare ruimte

40

Toevoeging aan BR Straatverlichting vanuit BR BOR

807

Toevoeging aan BR Straatverlichting 

98

Uitvoering projecten jaarplan BOR

1.611

Ontwikkeling, restauratie, transformatie fort Honswijk en Hollandse Waterlinie

1.094

Implementatie omgevingswet

675

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

21.114

3. Programma Goede bereikbaarheid

Projecten mobilieit en bereikbaarheid (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg)

193

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

193

Totaal Programma Veilige leefomgeving

0

Totaal Programma Betrokken bij de samenleving

0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Implementatie Topdesk e.v.m. verbetering digitale informatiehuishouding (resultaatbestemming 2020)

91

Toevoeging Alg. bekl.reserve vanwege vrijval BR ruiming explosieven

748

Toevoeging saldo onderhoud kunstobjecten aan BR kunstobjecten

18

Toevoeging meeropbrengst omgevingsvergunnning tbv werkzaamheden 2022 aan BR overlopende posten

520

Toevoeging niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19 aan BR overlopende posten

1.069

Niet-bestede middelen compensatie Rijk Covid19

-1.069

Toevoeging overschot concerbrede personeelskosten 2021 aan BR Organisatie ontwikkelinge

388

Tijdelijke aanstelling BOA's (overlopend budget vanuit 2020)

92

Hogere kosten Covid19 (overlopend budget vanuit 2020)

378

Extra lasten vanwege knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid

526

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.761

Totaal incidentele lasten

24.738

 

Bedragen x € 1.000

Programma 

Omschrijving

Bedrag

Baten

1. Programma Samen leven

Onttrekking BR Porgramma Transities in Samenhang ivm projecten inburgering/statushouders, werkplan sociale koers, Houtense werktafel, transformatiefonds zorg voor jeugd

273

Teruggave compensabele BTW reintegratiekosten WIL 2016-2020

226

Totaal Programma Samen leven

499

2. Programma Duurzame leefomgeving

Baten grondexploitaties

16.158

Subsidie provincie ivm Salto A12 

392

Saldo overdrachten derden en straatverlichting 

84

Onttrekking BR Initieel onderhoud openbare ruimte tbv projecten jaarplan BOR

14

Onttrekking BR BOR tbv projecten jaarplan BOR

1.597

Onttrekking BR BOR tbv BR Straatverlichting

807

Onttrekking BR Linieland tbv ontwikkeling fort Honswijk en Hollandse Waterlinie

40

Opheffing BR Ruiming explosieven 

748

Onttrekking BR Toekomstfonds ivm bijdrage restauratie Fort Honswijk, parkeerterreind ed

1.004

Onttrekking BR Fonds Buitengebied ivm bijdrage transformatie Fort Honswijk

50

Onttrekking BR Implementatie omgevingswet ivm lasten 2021

675

meeropbrengst omgevingsvergunnning

581

Totaal Programma Duurzame leefomgeving

22.150

3. Programma Goede bereikbaarheid

Onttrekkingen BR Mobiliteit en bereikbaarheid tbv diverse projecten (advieskosten parkeerbeleid, inhuurkosten, verkeersmaatregelen Beusichemseweg

193

Totaal Programma Goede bereikbaarheid

193

Totaal Programma Veilige leefomgeving

0

Totaal Programma Betrokken bij de samenleving

0

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm nadelige effect aanpassing plafond BCF

620

Onttrekking Alg.beklemde reserve ivm werkbudget communicatie, teamontwikkeling, inspiratie

26

Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020 (resultaatbestemming 2020)

313

Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. in 2021 uit te voeren projecten 2020

215

Onttrekking BR Overlopende posten t.b.v. kosten 2021 Covid19

378

Onttrekking BR Organisatieontwikkeling t.b.v. knelpunten organisatie en vitaliteitsbeleid

526

Vrijval saldo BR Regionaal Archief Zuid-Utrecht

12

Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

2.090

Totaal incidentele baten

24.932

Totaal incidentele baten en lasten

194

 

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45