JAARREKENING

Balans per 31 december

Balans per 31 december

ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

PASSIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa

Vaste passiva

Immateriële vaste activa

Eigen vermogen

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

1.589.445

1.556.555

Algemene reserves

30.819.066

26.603.309

Bestemmingsreserves

15.005.808

16.978.985

Materiële vaste activa

45.824.873

43.582.294

Investeringen met een economisch nut, overig

106.491.469

109.265.118

Erfpachtsgronden

0

Nog te bestemmen resultaat jaarrekening

3.088.378

3.900.318

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

4.756.699

4.790.240

48.913.251

47.482.613

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

2.360.809

2.489.913

113.608.978

116.545.272

Voorzieningen

11.904.242

10.628.266

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

18.323

18.323

Vaste schulden met een rentetypische looptijd >= 1 jaar

Leningen aan woningbouwcorporaties

0

0

Onderhandse leningen van binnenlandse banken

64.531.980

59.702.640

Overige langlopende leningen

2.710.207

2.984.006

Waarborgsommen

686.691

448.781

2.728.530

3.002.329

65.218.672

60.151.421

Totaal vaste activa

117.926.952

121.104.155

Totaal vaste passiva

126.036.165

118.262.300

Vlottende activa

Vlottende passiva

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgronden in exploitatie

15.419.546

25.413.688

Gereed product en handelsgoederen

18.973

19.997

Vooruitbetalingen

15.438.519

25.433.685

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

4.899.011

5.461.558

Banksaldi

6.276.861

12.804.433

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Overige schulden

2.589.114

13.331.943

Overige vorderingen

2.663.480

2.381.710

8.865.975

26.136.376

7.562.491

7.843.268

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

Vorderingen op openbare lichamen

7.510.369

5.275.352

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar RBL

Overige vorderingen

1.050.072

3.506.147

Liquide middelen

0

0

8.560.441

8.781.499

Overige schulden

13.292.381

12.714.255

13.292.381

12.714.255

Liquide middelen

Liquide middelen

19.705

72.820

Liquide middelen Regionale Backoffice Lekstroom (RBL)

3.304.585

913.751

3.324.290

986.570

Overlopende activa

Overlopende passiva

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voor- financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te ontvangen bedragen van:

• Europese overheidslichamen

0

0

• Europese overheidslichamen

60.000

-4.770

• Het Rijk

101.539

112.670

• Het Rijk

1.106.473

3.054.341

• Overige Nederlandse Overheidslichamen

932.580

206.308

• Overige Nederlandse Overheidslichamen

1.183.004

1.280.638

1.034.118

318.978

2.349.477

4.330.209

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.140.371

4.320.966

4.140.371

4.320.966

Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.003.538

1.438.489

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen.

165.981

142.540

1.003.538

1.438.489

165.981

142.540

Totaal vlottende activa

36.923.397

44.802.490

Totaal vlottende passiva

28.814.185

47.644.346

Totaal generaal

154.850.349

165.906.645

Totaal generaal

154.850.349

165.906.645

Borg- en Garantstellingen

104.319.750

91.274.000

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45