Paragrafen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting worden de beleidsuitgangspunten voor het onderhoud van kapitaalgoederen in de openbare ruimte en de gemeentelijke gebouwen weergegeven. Het beleid hierover ligt vast in de beleidsplannen die voor de verschillende onderdelen zijn opgesteld. De beleidsplannen bevatten de kaders voor het kwaliteitsniveau van deze onderdelen.
Jaarlijks stellen de teams VOB en UB een jaarplan voor groot onderhoud- en vervangingsprojecten (GO+V) op. Voor het opstellen van goed onderbouwde jaarplannen wordt vanaf 2023 gewerkt met een 5-jarig Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) voor de openbare ruimte. Besluitvorming door de raad over het MJOP vindt plaats in de loop van 2022. Vanaf de begroting 2023 zal hierdoor de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen in de begroting meer informatie bieden over het jaarplan GO+V.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45