Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

In najaar 2021 heeft de raad Motie 120 (Blijven bouwen, vertraging voorkomen) aangenomen. Op basis van dit besluit is een start gemaakt met het ontwikkelen van woningen op diverse locaties:
De appartementencomplexen in de sociale huur in De Kiem en Eikenhout zijn in aanbouw en worden in 2022 opgeleverd. In de kleine kernen zijn koopwoningen opgeleverd in De Wiese en Kerkebogerd en op enkele verspreid liggende locaties.

Als opvolger van de Woonvisie 2016-2025 heeft de gemeenteraad, in december 2021 ingestemd met de Woonvisie 2021-2030. In deze visie zijn sociaal en duurzaam wonen en bouwen voor Houtenaren en betaalbare woningen belangrijke uitgangspunten. Met deze visie wordt richting gegeven aan het gewenste woningbouwprogramma van 4.750 woningen in de periode tot 2040. Voor ongeveer 1.000 woningen zijn al meer of minder concrete plannen, zodat de resterende opgave bestaat 3.750 woningen.

Woningbouw
In 2021 zijn in gemeente Houten 128 nieuw gebouwde woningen opgeleverd. Het gaat om 80 eengezinswoningen en 48 appartementen. Dit aantal is lager dan gepland. Een en ander wordt  veroorzaakt doordat een aantal projecten (begin) 2022 gerealiseerd worden zoals bijvoorbeeld . Eikenhout. Om de bouwstroom continuïteit te geven is in 2021 gestart met 7 locatie in het kader van de het raadsvoorstel  ‘blijven bouwen, vertraging voorkomen.

Kantorenmarkt
Een aantal projecten met betrekking tot het transformeren van (leegstaande) kantoren is on-hold gezet in afwachting van de uitvoering van motie 120 “Blijven bouwen, vertraging voorkomen”.

Bedrijventerreinen en Voorzieningengebieden
In 2021 zijn er in totaal 7 kavels verkocht op de volgende locaties: De Weteringhoek (2), De Meerpaal (2) en SWL Meerpaal (3).
Het aantal beschikbare kavels is na opmaken van de jaarrekening 2021 nog zeer minimaal.
Kruisboog/Weteringhoek totaal 5 kavels waarvan er tijdens dit schrijven er 2 verkocht zijn zodat er nog 3 resteren.
De Meerpaal 2 kavels waarvan er 1 in het laatste kwartaal 2021 verkocht zou worden maar deze is in het 1e kwartaal 2022 daadwerkelijk verkocht. Voor de laatste kavel is een grondreservering in de maak.
Werklandschap Meerpaal 3 kavels waarvan er voor 2 een grondreservering is gedaan en er gesprekken plaatsvinden over de laatste kavel  met een kandidaat.

Sturingsinstrumentarium
In 2021 is de raad maar één keer bijgepraat (16 februari 2021) tijdens een besloten bijeenkomst dit in tegenstelling tot de drie keer die normaal is. Dit het heeft als oorzaak Covid-19/corona en het geringe aantal mutaties. Als opmaat naar de jaarrekening en herziening vindt er normaal gesproken een bijpraatavond plaats over de laatste stand van zaken betreffende de voortgang en de financiële stand van zaken betreffende de grondexploitatie. In verband met de verkiezingen en de nieuwe raad zal dit pas plaatsvinden bij het bespreken van de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45