Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

Wat heeft het gekost?

 Wat heeft het gekost?

Deelprogramma's

Rekening
2020
Primitieve
begroting
2021
Begroting
na
wijziging
2021

Rekening
2021


Verschil begroting
na
wijziging
vs
rekening
2021

A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

lasten

A1

Lokale heffingen

646.104

649.599

649.599

659.064

-9.465

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

151.234

56.226

56.226

A3

Overhead

11.623.249

12.474.596

12.417.534

12.555.842

-138.308

A4

Saldo financieringsfunctie

-404.836

-447.344

-458.169

29.729

-487.898

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

135.250

1.018

29.518

36.575

-7.057

A6

Overige baten en lasten

1.999.958

1.394.556

4.489.934

2.502.903

1.987.031

A7

Onvoorzien

63.638

A8

Mutaties reserves

3.302.521

165.988

6.340.676

7.464.250

-1.123.574

Totaal lasten

17.302.246

14.453.285

23.525.318

23.248.363

276.955

baten

A1

Lokale heffingen

13.024.681

13.301.055

13.302.890

13.397.375

94.485

A2

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

63.127.268

62.085.806

66.715.953

68.019.236

1.303.283

A3

Overhead

401.560

459.125

288.809

317.974

29.165

A4

Saldo financieringsfunctie

45.220

14.598

14.598

72.203

57.605

A5

Vennootschapsbelasting (VpB)

A6

Overige baten en lasten

1.800.498

973.598

1.690.826

2.025.400

334.574

A7

Onvoorzien

A8

Mutaties reserves

5.172.203

1.393.375

7.574.558

6.874.937

-699.621

Totaal baten

83.571.430

78.227.557

89.587.634

90.707.125

1.119.491

Saldo A Algemene dekkingsmiddelen en ondersteuning organisatie

-66.269.183

-63.774.272

-66.062.316

-67.458.762

1.396.446

Voor een toelichting op de verschillen vanaf € 75.000 op programmaniveau wordt verwezen naar het jaarrekeninggedeelte bij de Toelichting op staat van baten en lasten per programma.

Deze pagina is gebouwd op 06/14/2022 14:12:33 met de export van 06/14/2022 13:58:45